درخواست رسمی افزایش قیمت خودرو +سند

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66829992/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%2B%D8%B3%D9%86%D8%AF