دستگیری ۷ نفر از مظنونان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش

سخنگوی پلیس از شناسایی و
دستگیری هفت نفر از مظنونان پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش خبر داد
.

به گزارش ایسنا، سردار سعید
منتظرالمهدی با حضور در صحنه قتل پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش نیز گفت:
کارآگاهان در ادامه اقدامات و ارتباطات فنی در سه حوزه اطلاعاتی، آزمایشگاهی و
مید، هفت نفر از مظنونان پرونده را طی عملیات‌های جداگانه تا پاسی از شب گذشته در
نقاط مختلف کشور دستگیر ،د
.

وی با بیان اینکه در این خصوص
ابعاد تازه ای از فرآیند کشف ایجاد شد، اضافه کرد: کماکان تحقیقات به صورت جدی در
حال انجام است. شواهد و قرائن حکایت از اخبار امیدوارکننده در قطعیت در کشف جرم را
دارد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/703020/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DB%B7-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%B4