روزهای ناخوش بورس تهران

بازار سرمایه آ،ین هفته شهریور ماه را ریزشی پست سر گذاشت و زیان را مهمان سهامداران کرد. در این مدت بازار سرمایه ریزشی کمتر از یک درصد داشت اما به گفته کارشناسان صنایع ریزشی بیشتر از شاخص متحمل شدند. – به طور کلی عوامل تاثیرگذار روی بازار سرمایه که شامل قیمت دلار در بازار …
منبع خبر: رو،مه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020757563986446336/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86