روشن کردن کولر خودرو خطراتی با چه خطراتی همراه است؟

منبع خبر: ایسک،وز
دسته بندی خبر: پزشکی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020302497319661568/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F