زلزله در کابینه رییسی| فاطمی امین هم رفتنی شد؟

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102399121041408/%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C%26%23124%3B-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D8%9F