زنم برای معشوقش خودروی گران قیمت خرید من هم او را کشتم!

مدتی بود که به زنم مشکوک شده بودم کارهای پرخطری می کرد و تلفن های مشکوک داشت تا اینکه … مردی وقتی فهمید همسر ثروتمندش با جو، ارتباط برقرار کرده و برای او خودرو ،یده است، – مدتی بود که به زنم مشکوک شده بودم کارهای پرخطری می کرد و تلفن های مشکوک داشت تا اینکه … مردی وقتی …
منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: حوادث

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030368628891674624/%D8%B2%D9%86%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D9%82%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%88