سازوکار مجلس برای تامین برق مورد نیاز صنایع و معادن

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازوکاری برای تامین برق مورد نیاز صنایع و معادن تعیین ،د که به موجب آن واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجاز به طراحی و اجرای طرح‌های تولید و یا ارتقای بهره‌وری برق می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم، بند «پ» ماده ۴۸ را تصویب ،د.

طبق این مصوبه، به منظور تأمین پایدار برق مورد نیاز صنایع و معادن به ویژه در زمان اوج مصرف و ناترازی آن در کشور:

۱- واحدهای صنعتی و معدنی و کشاورزان مجازند به طراحی و اجرای طرحهای تولید و یا ارتقای بهره وری برق اقدام نمایند. و،خانه های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی و صمت موظفند با استفاده از زیرساختهای موجود در اختیار خود، در قبال دریافت هزینه مربوط نسبت به اجرای این حکم اقدام نمایند به طوری که برق تولید و یا صرفه جویی شده را بدون اعمال محدودیت وفق قراردادی که با و، نیرو منعقد می‌نماید در اختیار واحدهای مذکور و یا واحدهای طرف قرارداد آنها قرار دهند. قطع برق این واحدها متن، با مقادیر تولید و یا صرفه جوئی شده آنها و تعیین سقف برای این واحدها در تأمین برق از این محل، ممنوع است. آئین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد و، نیرو و با هماهنگی و،خانه های نفت، جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت طی مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲- احداث و توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر توسط بهره برداران معادن و یا طرفهای قرارداد آنها در داخل محدوده معدنی یا در جوار آن به میزان ۲۰ درصد سرمایه گذاری در نیروگاه (به تأیید و، نیرو) مشمول معافیت موضوع تبصره (۵) ماده (۱۲) قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ در دوره اجراء، می شود.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/705117/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86