سایپا 2 ماه است متقاضیان دوره دوم فروش سامانه یکپارچه را الاف کرده!

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020522799831201792/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7