سود بازار بین بانکی از سود بانکی سبقت گرفت

منبع خبر: زنهار نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66968078/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA