شرایط طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در دومین مرحله ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو + جزییات (اردیبهشت 1402)

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020200249430951936/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85