شرایط فروش نقد و اقساط پیکاپ T۸ اعلام شد

شرایط فروش نقد و ا،اط پیکاپ T۸ اعلام شد

به گزارش خبرخودرو ٬ شرایط فروش نقد و ا،اط پیکاپ T۸ را اعلام کرد.

در روش فروش ا،اطی، مبلغ ۸۶۵ میلیون تومان به ،وان پیش پرداخت مرحله اول اعلام شده است و ۱۲ چک با مبلغ ۲۰ میلیون تومان بصورت ۲ ماه یکبار از ،یدار دریافت می شود و همچنین پرداخت آ، به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان یک ماه پس از آ،ین ،ط از مشتری دریافت خواهد شد.

متقاضیان برای ،ید پیکاپ تی ۸ باید به آدرس سایت فروش اینترنتی ،ان موتور به نش، CUSTOMER.KERMANMOTOR.IR مراجعه کنند.

شرایط فروش نقد و ا،اط پیکاپ T۸ اعلام شد

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/713383/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%BE-t%DB%B8-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF