صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با
پولشویی و تامین مالی تروریسم و، امور اقتصادی و دارایی با اشاره به گزارش
پرونده‌های حقوقی این از سال
۹۹
تا شهریور امسال، اعلام کرد: پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور
رای محکومیت در
۳۲
فقره پرونده قضایی مربوط به
۵۳
متهم پولشویی شده است
.

مرکز اطلاعات مالی و، امور
اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در
۳۲
فقره پرونده قضایی مربوط به
۵۳
متهم پولشویی و
۱۵۸
هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

به گزارش ایرنا، مرکز اطلاعات
مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و، امور اقتصادی و دارایی با
اشاره به گزارش پرونده‌های حقوقی این از سال
۹۹ تا شهریور امسال، اعلام کرد:
پیگیری‌های قانونی از طریق مراجع قضایی منجر به صدور رای محکومیت در
۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی شده است .

بر اساس این گزارش، از طریق
صدور این احکام قانونی بالغ بر
۱۵۸
هزار میلیارد ریال در قالب مصادره اموال و جرایم نقدی به نفع ،ت انجام شده است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/705268/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%B5%DB%B3-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C