صدور طرح ترافیک روزانه خودروها متوقف شد/مقابله با پسماندسوزی

منبع خبر: مهر
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66441690/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF%2F%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C