صندوق توسعه‌ شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود

با تصویب مجلس شورای اسلامی،
به منظور استفاده حدا،ری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه
دسترسی نهایی اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت ،وان صندوق
توسعه‌ی شبکه فیبر نوری تاسیس می‌شود
.

به گزارش ایسنا، نمایندگان
مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون
تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی
نماینده مردم تبریز برای الحاق بند الحاقی به بند الف ماده
۶۶ این لایحه به شرح زیر موافقت
،د
:

بند الحاقی: به منظور استفاده
حدا،ری از ظرفیت‌های زیرساختی کاربران مخابراتی و توسعه شبکه دسترسی نهایی
اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری صندوقی تحت ،وان صندوق توسعه‌ی شبکه
فیبر نوری تاسیس می‌شود. اساس‌نامه صندوق شامل ارمان، وظایف، اختیارات، نحوه
فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چارچوب این قانون میبایست طرف مدت
۳ ماه از تاریخ تصویب برنامه هفتم
با پیشنهاد و، ارتباطات و فناوری به تصویب هیئت وزیران برسد
.

همچنین تمامی فرآیندهای اجرایی
این صندوق بدون مجوز هیچ گونه افزایش ساختار سازم، و اجرایی بر عهده سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد
.

و، ارتباطات و فناوری
اطلاعات مکلف است با استفاده از منابع این صندوق و سرمایه‌گذاری کاربران مخابراتی
سالیانه حداقل
۵
میلیون امکان اشتراک اینترنت پهن باند ثابت مبتنی بر فیبر نوری در کشور ایجاد
نماید و گزارش عملکرد در خصوص این صندوق را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و صنایع
مجلس شورای اسلامی به صورت سالیانه ارائه نماید
.

منابع مالی صندوق شامل بخشی از
درآمدهای ناخالص سالانه کاربران ارتباطی و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران از
محل قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر،تی در زمینه پست و
مخابرات مصوب سال
۱۳۹۲
مجلس شورای اسلامی و اعتبارات مندرج در بودجه سالانه طی ردیف‌های خاص با تصویب
هیئت وزیران در لوایح سنواتی بودجه لحاظ می‌گردد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/703018/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%E2%80%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF