ضرورت اخذ الحاقیه افزایش تعهد مالی در بیمه شخص ثالث

منبع خبر: نبض بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020159942888275968/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%E2%80%8E%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB