طلسم شکسته شد؛ مترو پرند در آستانه بهره برداری قرار گرفت

منبع خبر: اخبار ارسالی
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020401949010884608/%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D8%9B-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1