فدراسیون فوتبال به دنبال آسیب‌شناسی فرهنگی ورزشگاه‌ها

فدراسیون فوتبال اعلام کرد که در کارگروهی مسائل فرهنگی ورزشگاه‌ها را آسیب‌شناسی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون ،وان کرد: پیرو نامه حائز اهمیت اخیر وزیر ورزش و جوانان و به دنبال آن دستورات اکید رییس فدراسیون فوتبال، نخستین نشست کارگروه آسیب شناسی فرهنگی ورزشگاه‌ها برای اعمال رویه‌های قانونی متقن، به‌زودی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط، مقامات و مدیران مسئول به میزب، فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

او افزود: بدیهی است با ،ایت به وظایف ذاتی فدراسیون و وفق آیین‌نامه‌های مصرح در فرایند صدور مجوز حرفه‌ای و هم‌چنین با توجه به ا،امات بالادستی، تخلفات احتمالی از سوی افراد حقیقی یا حقوقی با جدیت مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/720164/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7