فرد هتاک به مقدسات مشهور به «شاهزاده» در کرج بازداشت شد

ایسنا/البرز فرد هتاک به مقدسات مشهور به شاهزاده در کرج پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان، جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت.

به نقل از میزان، متهم سرین کرتیس، فرد هتاک به مقدسات که در ویدیوهایی خود را شاهزاده سرین خطاب می‌کرد، با پیگیری ضابط قضایی در استان البرز شناسایی و دستگیر شد. 

متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان، جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت. 

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/717206/%D9%81%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%AA%D8%A7%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B4%D8%AF