فروش خودروهای خودروسازان خصوصی تا یک سال با قیمت بهمن 1401

منبع خبر: پارسینه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020210370943301632/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86