فشار خسارت های بیمه درمان، عمر و بدنه خودرو بر شرکت های بیمه

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020203619309801472/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B1