قیمت روز محصولات سایپا در ۱۵ آذر ۱۴۰۲ +جدول

به گزارش خبرخودرو، قیمت روز انواع محصولات سایپا در بازار ۱۵ آذر۱۴۰۲ را می تو،د در ج، زیر ببینید:
سایپا

نام
خودرو

قیمت
بازار (تومان)

قیمت
کارخانه (تومان)


اطلس

به زودی

۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰


سایناGX

به زودی

۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰


سایناS

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰


سایناS( استاندارد)

۳۶۰,۵۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰


سایناSدوگانه سوز

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰


ساینا S
اتوماتیک

۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰


کوییک

۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰


کوییک اتوماتیک

۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰


کوییکR

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰


کوییک R اتوماتیک

۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰

۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰


کوییک R تیپS

۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰


کوییک R تیپS ( استاندارد)

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰


کوییک S

۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰


کوییک S ( استاندارد)

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰


کوییک GXR

۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰


کوییک GXL

۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۶۰,۸۴۵,۰۰۰


شاهین تیپ 1

۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


شاهین تیپ 2

۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰

به زودی


شاهین تیپ 3

۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰

۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰


شاهین اتوماتیکG

۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰


سایپا 151

۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰


سایپا 151 (لاینر)

۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰

۲۵۹,۰۳۴,۰۰۰


وانت زامیاد (رادیال)

۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰

۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد هیدرولیک

۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

۵۵۶,۱۹۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز

۵۷۶,۵۰۰,۰۰۰

۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰


وانت زامیاد گازسوز
(رادیال)

۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰

۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰


وانت زامیاد دیزل

۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰

۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰


وانت پادرا

۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰


پیکاپ کارون

۷۱۲,۵۰۰,۰۰۰

۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰


پیکاپ زاگرس

۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 2

۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰


چانگان CS35 تیپ 3

۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۷۴,۴۱۳,۰۰۰


زوتی5DL

به زودی

۱,۰۵۹,۹۶۶,۰۰۰


منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/707991/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B5-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84