قیمت شاهین 520 میلیون تومان شد | فاصله 95 میلیونی قیمت بازار و کارخانه شاهین

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020327262789758976/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%26%23124%3B-%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1