لزوم وجود برنامه ریزی کلان در صنعت خودرو/ زنجیره تامین کارآمد در کشور نداریم

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65655558/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%2F-%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86