مختصات زلزله ۵.۳ در «مشراگه» خوزستان

ز،له ۵.۳ ریشتری در مقیاس امواج درونی زمین امروز «مشراگه» در استان خوزستان را ،زاند. 

به گزارش ایسنا، شبکه‌های ،زه‌نگاری مرکز ،زه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در ساعت ۱۴:۴۵:۳۸ ث،ه روز یکشنبه، ۲۳ مهرماه این زمین‌،زه را ثبت ،د. 

 

مختصات این زمین‌،زه که در عمق ۱۳ کیلومتری زمین رخ داده، ۳۱.۰۸ درجه عرض شمالی و ۴۹.۴۳ درجه طول شرقی ثبت شده است. 

 

این زمین،زه در ۷ کیلومتری مشراگه، ۲۰ کیلومتری رامشیر و ۲۸ کیلومتری رامهرمز در استان خوزستان رخ داده است.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/702888/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%DB%B5%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86