مراسم ختم مرحوم حمید بهبهانی وزیر اسبق راه و ترابری (عکس)

مراسم ختم مرحوم حمید بهبه، وزیر ،ق راه و ترابری (ع،)

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/718456/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%AE%D8%AA%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%82-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3