مردم دیگر تحمل فشار جدید ندارند!

منبع خبر: اطلاعات آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020305076970522624/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%21