مشخصات فنی خودرو وارداتی پارس خودرو در یک اینفوگرافی


مشخصات فنی خودرو وارداتی پارس خودرو (زوتی DL۵) در یک اینفوگرافی به تصویر کشیده شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/708560/%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%81%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C