مقدار سهمیه بندی بنزین تغییر کرد | به خودرو های داخلی سهمیه بندی بیشتری می رسد

منبع خبر: مهشو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020418776006467584/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%26%23124%3B-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C