ناکامی دختران شمشیرباز فلوره در قهرمانی آسیا

دختران شمشیرباز فلوره ایران وداع زودهنگامی با قهرم، آسیا داشتند.

به گزارش ایسنا، در دومین روز مسابقات شمشیربازی قهرم، آسیا در کویت دختران ایران در اسلحه فلوره ،ن به رقابت پرداختند اما خیلی زود حذف شدند. ایران سه نماینده داشت که دو نفر در مرحله گروهی و یک نفر در دور نخست ج، حذفی کنار رفتند.

نتایج به شرح زیر است:

مرحله گروهی

کیمیا معتمدی: پنج ش،ت و بدون پیروزی
زهرا کارگر: چهار ش،ت و یک پیروزی
شیدا حسینی: پنج ش،ت و یک پیروزی

حسینی و معتمدی حذف شدند و به ج، حذفی صعود ن،د.

مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی

زهرا کارگر از ایران ۶ – تسو بکووا از قزا،تان ۱۵

منبع: https://khabark،dro.com/fa/news/723403/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7