نقش شهروندان در روانسازی تردد در معابر پر تردد

به گزارش خبرخودرو، کندی تردد خودرو ها در برخی نقاط و معابر اصلی در مهرشهر موجب اتلاف وقت و انرژی برای شهروندان می شود.

کندی تردد خودرو ها در ساعاتی همچون میانه روز و عصر ها در برخی نقاط و معابر اصلی در مهرشهر موجب اتلاف وقت و انرژی برای شهروندان می شود که شهروان با برنامه ریزی من، در استفاده از خودروهای شخصی و جایگزین آن با حمل و نقل عمومی می توانند در کاهش بار تردد و مشکلات موجود موثر واقع شوند.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/705413/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF