ورود نخست وزیر عراق به تهران

شیاع السود،، نخست‌وزیر عراق
صبح دوشنبه
۱۵
آبان در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال جواد اوجی، وزیر نفت قرار گرفت.
السود، در این سفر با شماری از مقامات کشورمان دیدار و درباره تحولات غزه رایزنی
خواهد کرد
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/705003/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86