وزیر صمت با رییسی مخالفت کرد؟

منبع خبر: بیان فردا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020431240899166208/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F