پالس های مثبتی به بازار ارز رسیده است/دولت باید محدوده قیمتی برای ارز در نظر بگیرد

منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020303174781370368/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%2F%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87