پاکستان برای خط لوله گازی ایران درخواست معافیت از تحریم‌ می‌کند

به گزارش
صنعت نیوز،
وزیر نفت پا،تان، روز دوشنبه تائید کرد اسلام
آباد در حال آماده شدن برای تماس رسمی با ،ت آمریکا به منظور دریافت معافیت از
تحریم‌ها برای پروژه خط لوله گاز پا،تان-ایران است
.

پایگاه خبری نیشن پا،تان
نوشت: مصدق مالک در گفت‌وگوی غیررسمی با رسانه‌ها گفت: ما به دنبال معافیت از
تحریم‌های آمریکا خواهیم بود، زیرا پروژه گازی پا،تان و ایران نمی‌تواند بار
تحریم‌ها را تحمل کند
.

مالک گفت: ما پرونده پا،تان
را به طور جامع ارائه و سعی خواهیم کرد با ارائه دلایل سیاسی و فنی علیه تحریم‌های
آمریکا، معافیتهایی را دریافت کنیم. وی افزود: ،ت همچنین مشغول لابی گسترده برای
دریافت معافیت است. این وزیر پا،ت، ابراز امیدواری کرد ساخت این پروژه به زودی
آغاز شود
.

،ت موقت پیش از این با احداث
بخش
۸۰
کیلومتری از این خط لوله در خاک پا،تان موافقت کرده بود. با این حال، طرح درخواست
معافیت از تحریم‌های آمریکا به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی از سوی متولیان امر به
تعویق افتاد. تصمیمات مربوط به پروژه خط لوله گاز پا،تان به ایران توسط کمیته
نظارت وزیران اتخاذ شد. پیش نویس نهایی درخواست معافیت از تحریم‌های آمریکا، توسط
،ت وقت تهیه شده است
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/717292/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85%E2%80%8C-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF