پرسپولیسی پرحاشیه دقیقه 90 به لیست جام ملت ها رسید

محمدحسین کنع، زادگان که حواشی زیادی را از سرگذرانده، دوباره به اردوی تیم ملی ایران دعوت شده است. – ،ابطال مجوز واردات خودرو ملی پوشان بیش از همه برای حسین کنع، دردسر شد. او با مصاحبه اغراق آمیزش در مورد سود و قیمت خودرو وارداتی اش برای خود حاشیه های بسیار زیادی تراشید.
منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: ورزشی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021002651056355328/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF