پیام ناراحت کننده وریا غفوری برای مجری اخراجی

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020419492487200768/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC%DB%8C