پیش فروش بزرگ اما دیرهنگام خودرو

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011229027345483776/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88