چشمک زدن داور بازی دوستانه النصر و الهلال به رونالدو! (عکس)

چشمک زدن داور بازی دوستانه النصر و الهلال به رونالدو! (ع،)

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/713630/%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%A9-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88-%D8%B9%DA%A9%D8%B3