کارخانه های نارضایت سازی را تعطیل کنید

اینکه برخی گمان می کنند با ع، برداری و جریمه ، خودرو می توانند حجاب را در جامعه ترویج بدهند دیدگاه اشتباهی است و بلکه نارضایتی برخی ،ن را نسبت به نظام بیشتر خواهد کرد. – توصیه من این است که این کارخانه ها را تعطیل کنید تا میزان رضایت مردم افزایش پیدا کند.در شرایط …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030121424364191744/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF