کنسرت علیرضا قربانی با حضور تمام نوازندگانش آغاز شد

ایسنا/اصفهان بر اساس برنامه اعلام شد کنسرت علیرضا قرب، با همراهی تمام نوازندگان گروهش آغاز شد.

اولین سانس کنسرت علیرضا قرب،  بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده با همراهی تمام نوازگاندن از جمله بانوان نوازنده آغاز شد. دیگر سانس ها هم بر اساس همان برنامه اعلام شده برگزار خواهد شد.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/715939/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF