کیفیت هوای تهران در شرایط قابل قبول

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت
هوای پایتخت هم‌اکنون (
۱۱
مهر) در شرایط قابل قبول است
.

به گزارش ایسنا،کیفیت
هوای پایتخت تا ساعت
۸
امروز(
۱۱
مهرماه) در
۲۴
ایستگاه در شرایط قابل قبول و چهار ایستگاه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس
بود
.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر
از
۲.۵میکرون»
با میانگین
۷۹
بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون
«ذرات معلق کمتر از
۲.۵میکرون»
با میانگین
۸۱
و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است
.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا
(AQI)
به پنج دسته اصلی ت،یم‌بندی می‌شود. بر اساس
این ت،یم‌بندی از عدد صفر تا
۵۰
هوا “پاک”، از
۵۱
تا
۱۰۰ هوا
“قابل قبول(سالم) یا متوسط”، از
۱۰۱
تا
۱۵۰ هوا
“ناسالم برای گروه‌های حساس”، از
۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا “ناسالم برای همه
گروه‌ها”، از
۲۰۱
تا
۳۰۰ هوا
“بسیار ناسالم” و از
۳۰۱
تا
۵۰۰ شرایط
کیفی هوا “خطرناک” است
.

منبع: http://khabark،dro.com/fa/news/701669/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84