یک طرفه شدن کندوان/ افزایش لحظه ای ترافیک در کندوان

منبع خبر: ،
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020156571177584640/%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86