80 درصد ظرفیت مخازن ذخیره سازی سوخت خودرو های سنگین ویژه اربعین پر شد

منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020540234982871040/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87