تولید گیت های ضدانتحاری برای مراکز حساس | یک شرکت دانش بنیان

این گیت ها به افزایش امنیت و حفاظت فیزیکی در سازمان ها و ارگان ها به ویژه مراکز حساس کمک می کند و افراد و خودروها را کنترل می کند. ارتفاع این گیت زم، که بالا می آید 120 سانتی متر و م،ن اصلی این گیت در زیر زمین است.